Integritetspolicy - GDPR

På Kvinnojouren eftersträvar vi en hög nivå av dataskydd och värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. T.ex. kan bilder och ljudinspelningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, även om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering

Personuppgiftsansvar
Namn Namn är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som föreningen utför och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag. Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av föreningen. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Ändamålet med behandlingen
Kvinnojouren samlar huvudsakligen in personuppgifter på sätt som specificeras nedan. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att hålla kontakt med dig som medlem för att skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter och kampanjer. Dina personuppgifter lagras och behandlas av bokföringsskäl i vårt bokföringssystem. Bokföringssystemet är av säkerhetsskäl ej anslutet till ”servern/internet”.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:
Vid medlemsansökan/medlemskap
Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Kvinnojouren i samband med att du registrerar dig som medlem hos oss. Vi samlar in namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress.

I samband med att du ger en gåva
I samband med donationer kommer (utöver eventuella uppgifter enligt ovan) även uppgifter om betalningssätt att behandlas, men enbart för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Om ditt medlemskap upphör
Medlemskapet upphör antingen genom att du själv begär utträde eller automatiskt när du inte betalat din medlemsavgift. Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap består samt kvarstår i vårt bokföringssystem enligt Bokföringslag (1999:1078).

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till externa organisationer.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran.
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, så är du välkommen att kontakta oss.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Kvinnojouren i Avesta – org. Nr 802508-8744 , med adress Box 229, 781 28  Borlänge, är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet. Vi minimerar alltid användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att en organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Du kan nå oss via e-post kia@roks.se alternativt via telefon 0226-500 57

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-06-01.